黄建忠 教授

发布时间: 2014-08-28      访问次数: 7037

 【个人简介】

福建邵武籍,教授,留日博士、博士后(日本Hiroshima University,广岛大学)。现为“工业微生物发酵技术国家地方联合工程研究中心”主任、“工业微生物教育部工程研究中心”主任、“海西绿色生物制造技术协同创新中心”主任、“福建省现代发酵技术工程研究中心”主任、福建师范大学生命科学学院副院长、微生物学博士点学科带头人、福建省重点学科“发酵工程”学科带头人。入选福建省“百千万人才工程”、福建省高等学校新世纪优秀人才计划。

【联系方式】:0591-22868212Tel; hjz@fjnu.edu.cn (Email)

【学术兼职】

1、“中国生物化学与分子生物学会工业生化与分子生物学分会” 副理事长

2、福建省生物化学与分子生物学会”理事长

学术成果

   从事微生物功能基因和工业酶制剂的研发工作。先后主持参与国家“863”、国家自然科学基金、省重大专项、省自然科学基金重点和省发改委产业重大等23项课题的研究。获福建省科技进步二等奖2项、福建省科技进步三等奖2项、省自然科学优秀论文一等奖1篇、中国科协优秀学术论文奖1篇。已在《Metabolic Engineering》,Bioresource Technology》,Journal of Natural Products》,《Marine Biotechnology》、《Journal of Biotechnology》、《Applied Microbiology and Biotechnology》《BMC Biotechnology》、《J Agric Food Chem》,《Journal of the American Oil Chemist’s Society》和《微生物学报》、《生物工程学报》等国内外刊物上发表210多篇论文,授权与申请专利40多项,建立了多个产学联合体。

【代表论文】

(一)SCI论文

1)Xinwei Yang,Chongrong Ke,Jiangming Zhu,Yan Wang,Wenchao Zeng,Jianzhong Huang*. Enhanced productivity of gamma-amino butyric acid by cascade modifications of a whole-cell biocatalyst. Applied Microbiology and Biotechnology2018, DOI:10.1007/s00253-018-8881-0

2)Xinwei Yang,Lianzuan Wu,Ying Xua,Chongrong Ke,Fangfang Hu, Xiang Xiao,Jianzhong Huang*. Identification and Characterization of a Novel Alkalistable and Salt-Tolerant Esterase from the Deep-Sea Hydrothermal Vent of the East Pacific Rise. MicrobiologyOpen2018,DOI:10.1002/mbo3.601

3)ChongRong Ke,Jie Wei,Yang Ren,XinWei Yang,Jia Chen,Jianzhong Huang*. Efficient gamma-aminobutyric acid bioconversion by engineered Escherichia coli. Biotechnology & Biotechnological Equipment2018,DOI:10.1080/13102818.2018.1446765

4)Mingliang Zhang, Weibin Wu, Xiaolei Guo, You Weichen, Feng Qi, Xianzhang Jiang, Jianzhong Huang*. Mathematical Modeling of fed-batch fermentation of Schizochytrium sp. FJU-512 Growth and DHA Production using a Shift Control Strategy. 3 Biotech, 2018,DOI:10.1007/s13205-018-1187-1

5) Pengchao Wang,Xinwei Yang,Baixue Lin,Jianzhong Huang*, Yong Tao*. Cofactor self-sufficient whole-cell biocatalysts for the production of 2-phenylethanol.Metabolic Engineering2017,DOI:10.1016/j.ymben.2017.09.013

6)Feng Qi, Mingliang Zhang, Youwei Chen, Xianzhang Jiang, Jinxin Lin, Jianzhong Huang*. A lignocellulosic hydrolyzate-tolerant Aurantiochytrium sp. mutant strain for docosahexaenoic acid production. Bioresource Technology, 2017, 227:221-226.

7)Feng Qi, Limei Zou, Xianzhang Jiang, Shaoli Cai, Mingliang Zhang, Xinwei Yang, Jian-Zhong Huang*. Integration of heterologous 4-hydroxybenzoic acid transport proteins in Rhodobacter sphaeroides for enhancement of Coenzyme Q10 production. RSC Adwances, 2017, 7:17346-17352.

8)Yongbiao Zheng, Jiyan Zhang, Liufeng Wei, Mianmian Shi, Jifeng Wang, Jianzhong Huang.  Gunnilactams A-C, Macrocyclic Tetralactams from the Mycelial Culture of the Entomogenous Fungus Paecilomyces gunnii.Journal of Natural Products, 2017, DOI:10.1021/acs.jnatprod.7b00060

9)Yongbiao Zheng,Li Xu,Liufeng Wei, Mianmian Shi , Jiyan Zhang,Jianzhong Huang*. A Sphingosine-type Cerebroside in Clavicorona pyxidata induce fruit body formation. Natural Product Research, 2017, DOI: 10.1080/14786419.2017.1308364.

10)Wu, Weibin; Guo, Xiaolei; Zhang, Mingliang; huang, Qinggeng; Qi, Feng; Huang, Jianzhong Huang*. Enhancement of L-Phenylalanine Production in Escherichia coli by Heterogeneous expression of Vitreoscilla Hemoglobin, Biotechnology and Applied Biochemistry, 2017, DOI: 10.1002/bab.1605

11)Xianzhang Jiang, Hongjiao Liu, Yongchao Niu, ∙Feng Qi, Mingliang Zhang, Jianzhong Huang*. Functional Identification and Regulatory Analysis of d6-fatty Acid Desaturase from Oleaginous Fungus Mucor sp. EIM-10. Biotechnology Letters, 2017, 39(3): 453-461.

12)Xianzhang Jiang, Hongjiao Liu,Yongchao Niu,Meirong Hu, Feng Qi,Mingliang Zhang,Jianzhong Huang*. Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real-Time Quantitation PCR. Jundishapur Journal of Microbiology, 2017,DOI: 10.5812/jjm.14600.

13)Qingeng Huang, Ling Liang, Weibin Wu, Songgang Wu, Jianzhong Huang*. Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum to enhance L-leucine production. African Journal of Biotechnology, 2017, 16(18):1048-1060.

14)Zhengyu Shu, Hong Lin, Shaolei Shi, Xiangduo Mu, Yanru Liu, Jianzhong Huang*. Cell-bound lipases from Burkholderia sp. ZYB002: gene sequence analysis, expression, enzymatic characterization, and 3D structural model. BMC Biotechnology, 2016, 16:38.  DOI: 10.1186/s12896-016-0269-6

15)Zhengyu Shu, Hailong Wu, Hong Lin, Ting Li, Yanru Liu, Fei Ye, Xiangduo Mu, Xin Li, Xianzhang Jiang, Jianzhong Huang*. Decolorization of Remazol Brilliant Blue R using a novel acyltransferase-ISCO (in situ chemical oxidation) coupled system. Biochemical Engineering Journal, 2016, 115:56-63.

16)Feng Qi, Lei Sun, Mingliang Zhang, Xianzhang Jiang, Xiao Cao, Jianzhong Huang*. Alpha-linolenic acid production by the mutant Rhodosporidium toruloides. International Journal of Food Engineering, 2016, 2(2):140-146.

17)Chongrong Ke, Xinwei Yang, Huanxin Rao, Wenchao Zeng, Meirong Hu, Yong Tao, Jianzhong Huang*. Whole-cell conversion of L-Glutamic acid into Gamma-aminobutyric acid by metabolically engineered Escherichia coli. Springerplus, 2016, 5:591-598.

18)Feng Qi, Xuebing Zhao,Yuki Kitahara,Tian Li, Xianjin Ou, Wei Du, Dehua Liu , Jianzhong Huang. Integrative transcriptomic and proteomic analysis of the mutant lignocellulosic hydrolyzate-tolerant Rhodosporidium toruloides.Eng. Life Sci.2016, DOI: 10.1002/elsc.201500143

19)Dongmei Wang, Juan Zeng, Qi Li, Jianzhong Huang, Réjean Couture, Yanguo Hong. Contribution of adrenomedullin to the switch of G protein-coupled μ-opioid receptors from Gi to Gs in the spinal dorsal horn following chronic morphine exposure in rats. British Journal of Pharmacology, 2016, 173: 1196-1207.

20)Dongmei Wang, Yaping Xue, Yanhua Yan, Minjie Lin, Jiajia Yang, Jianzhong Huang, Yanguo Hong. Reversal of neurochemical alterations in the spinal dorsal horn and dorsal root ganglia by Mas-related gene (Mrg) receptors in a rat model of spinal nerve injury. Neurobiology of Disease, 2016, 91: 274-283.

21)Xiao-Jun Ji, Kai-Qiang Mo, Lu-Jing Ren, Gan-Lu Li, Jian-Zhong Huang, He Huang. Genome Sequence of Schizochytrium sp. CCTCC M209059, an Effective Producer of Docosahexaenoic Acid-Rich Lipids. Genome Announcements, 2015, 3(4):e00819-15.  DOI:10.1128/genomeA.00819-15.

22)Yongbiao Zheng, Haiyue Pang, Jifeng Wang,Guowei Shi, Jianzhong Huang. New Apoptosis-inducing Sesquiterpenoids from the Edible Fungus Pleurotus cystidiosus.  J Agric Food Chem., 2015,63(2):545-551.

23)Bihong Shi, Hong Zheng, Jianzhong Huang, Xiuzhen Luo, Xiaolei Luo.Purification and partial characterization of a thermostable antimicrobial protein from Bacillus subtilis FB123. World J Microbiol Biotechnol. 2015, 31(8):1285-1290.

24)Xiaoyuan Hu, Ruoyu Mao, Yong Zhang, Da Teng, Xiumin Wang, Di Xi,Jianzhong Huang*, Jianhua Wang*. Biotechnical paving of recombinant enterocin A as the candidate of anti-Listeria agent. BMC Microbiology, 2014, 14(1):220-230.

25)Baoyu Tian, Yan Xu, Wanling Cai, Qingeng Huang, Yuanyuan Gao, Xin Li, Jianzhong, Huang. Molecular Cloning and Overexpression of an Endo-β-1,4-xylanase Gene from Aspergillus niger in Industrial Saccharomyces cerevisiae YS2 Strain. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2013, 170(2): 320-328.

26)Li-Na Qin, Fu-Rong Ca, Xin-Rui Dong, Zhen-Bang Huang, Yong Tao, Jian-Zhong Huang*, Zhi-Yang Dong*. Improved Production of Heterogenous Lipase in Trichoderma reesei by RNAi mediated Gene Silencing of an Endogenic Highly Expressed Gene. Bioresource Technology, 2012, 109:116-122.

27)Zheng-Yu Shu, Ji-Guang Wu, Lan-Xing Cheng, De Chen, Yong-Mei Jiang, Xin Li, Jian-Zhong Huang*. Production and characteristics of the whole-cell lipase from organic solvent tolerant Burkholderia sp. ZYB002. Appl. Biochem Biotechnol, 2012, 166:536–548.

28)Zhengyu Shu, Jiguang Wu, De Chen, Lanxing Cheng, Yi Zheng, Jianping Chen, Jianzhong Huang*. Optimization of Burkholderia sp. ZYB002 lipase production for pitch control in thermomechanical pulping processes. Holzforschung, 2012,66:341-348.

29)Jian-Zhong Huang*,Xian-Zhang Jiang,Xiao-Feng Xia,Ai-Qun Yu, Ruo-Yu Mao,Xiao-Feng Chen,Bao-Yu Tian. Cloning and functional identification of delta5 fatty acid desaturase gene and its 5′-upstream region from marine fungus Thraustochytrium sp. FJN-10. Marine Biotechnology2011,13(1):12-21.

30)Zhengyu Shu,Jiguang Wu,Longyin Xue,Ruifeng Lin,Yongmei Jiang,,Lianghua Tang,Xin Li,Jianzhong Huang*. Construction of Aspergillus niger lipase mutants with oil-water interface independence. Enzyme and Microbial Technology2011,48(2):129-133.

31)Yong-Biao Zheng, Dang-Xia Chen, Jun-Jing Li, Jiang-Zhong Huang*. New Sesquiterpenoid from Pestalotiopsis sp. Chinese Journal of Natural Medicines, 2011, 9 (6): 421-424

32)Zheng-Yu Shu,Huan Jiang,Rui-Feng Lin,Yong-Mei Jiang,Lin Lin,Jian-Zhong Huang∗. Technical methods to improve yield,activity and stability in the development of microbial lipases. Journal of molecular catalysis B-enzymatic2010,62(1):1-8.

33)Bao-Yu Tian,Qin-Geng Huang,Yan Xu,Chun-Xiang Wang,Rui-Rui Lv,Jian-Zhong Huang*. Microbial community structure and diversity in a native forest wood-decomposed hollow-stump ecosystem. World J Microbiol Biotechnol2010,26(2):233–240.

34)Wei Huang,Bao-Yu Tian,Jing Guo,Wan-Ling Cai,Jian-Zhong Huang*. Production of an In Vitro-Derived Deletion Mutation of Brevibacillus laterosporus by Constructing a Homology-Driven Integration Vector. Curr Microbiol2010,61(5):401-406.

35)Chenggang Xu, Yong Qin, Yudong Li, Yuetong Ji, Jianzhong Huang, Houhui Song, Jian Xu. Factors influencing cellulosome activity in Consolidated-Bioprocessing of cellulosic ethanol. Bioresource Technology, 2010, 101(24):9560–9569.

36)Yi-Ming Tao, Xiang-Zhi Zhu, Jian-Zhong Huang, Su-Juan Ma, Xiao-Bing Wu, Min-Nan Long, Qing-Xi Chen. Purification and properpties of endoglucanase from a sugarcane bagasse hydrolyzing strain Aspergillus glaucus XC9. Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58(10):6126-6130.

37)Zhengyu Shu, Ruifeng Lin, Huan Jiang, Yanfeng Zhang, Mingzi Wang, and Jianzhong Huang*. A rapid and efficient method for directed screening of lipase-producing Burkholderia cepacia complex strains with organic solvent tolerance from rhizosphere. Journal of Bioscience and Bioengineering2009,107(6):658-661.

38)Bao-Yu Tian,Chong-Rong Ke,Wei Huang,Ke-Qin Zhang,Jian-Zhong Huang*. Direct visualization of bacterial infection process in nematode hosts by an improved immunocytochemical method.  World J Microbiol Biotechnol2009,25:909-912.

39)Baoyu Tian,Wei Huang,Jianzhong HuangXianzhang Jiang,Lina Qin. Investigation of protease-mediated cuticle-degradation of nematodes by using an improved immunofluorescence-localization method. Journal of Invertebrate Pathology2009,101:143–146.

40)Jianzhong Huang*,Xianzhang Jiang,Xiaowei Zhang,Weihua Chen,Baoyu Tian,Zhengyu Shu,Songnian Hu. Expressed sequence tag analysis of marine fungus Schizochytrium producing docosahexaenoic acid.Journal of Biotechnology2008,138:9-16.

41)Jianzhong HuangTsunehiro Aki,Toshihiro Yokochi,Toro Nakahara,Daiske Honda,Seiji Kawamoto, Seiko Shigeta,Kazuhisa Ono,Osamu Suzuki. Grouping newly isolated docosahexaenoic acid-producing Thraustochytrids based on their polyunsaturated fatty acid profiles and comparative analysis of 18S rRNA genes.  Marine Biotechnology2003,5(5):450-457.

42)Jianzhong HuangTsunehiro Aki,Kazutaka Hachida,Toshihiro Yokochi,Seiji Kawamoto,Seiko Shigeta,Kazuhisa Ono,Osamu Suzuki. Profile of polyunsaturated fatty acids produced by Thraustochytrium sp. KK17-3.Journal of the American Oil Chemist’s Society2001,78(6):605-610.

43)Jianzhong HuangTsunehiro AKI, Seiji KAWAMOTO, Seiko SHIGETA,Kazuhisa ONO,Osamu SUZUKI. Enzymatic preparation of glycerids rich in docosahexaenoic acid from Thraustochytrid single cell oils by Candida rugosa lipase. Journal of Oleo Science2002,51(7):447-455.


【授权与公开专利】

1、黄建忠,江贤章,周芬,等;温度敏感型载体pBBR1MCS-2-Ts3及其应用(授权),专利号: ZL201510340762.0

2、黄建忠,江贤章,周芬,等;温度敏感型载体pBBR1MCS-2-Ts1及其应用(授权),专利号: ZL201510340926.X

3、黄建忠,江贤章,张明亮;利用秸秆水解液发酵生产二十二碳六烯酸的方法(授权),专利号:ZL201310571413.0

4、黄建忠,黄钦耿,吴伟斌,等;一株高产L-缬氨酸工程菌的构建及其应用(授权),专利号:ZL201410840584.3

5、柯崇榕,黄建忠,陶勇,等;产γ-氨基丁酸的重组菌及其构建方法与应用(授权),专利号:ZL 201510229161.2

6、柯崇榕,黄建忠,杨欣伟,等;一株产吡咯喹啉醌生丝微菌及其应用(授权),专利号:ZL 201510151479.3

7、黄钦耿,黄建忠,梁玲,等;一株高产L-亮氨酸工程菌及其应用(授权),专利号:ZL 201410841171.7

8、吴伟斌,黄建忠,郭小雷,等;一种L-色氨酸的精制方法(授权),专利号:ZL201510406813.5

9、江贤章,黄建忠,刘洪娇,等;温度敏感型载体pBBR1MCS-2-Ts4及其应用(授权),专利号:ZL201510340741.9

10、江贤章,黄建忠,刘洪娇,等;温度敏感型载体pBBR1MCS-2-Ts2及其应用(授权),专利号:ZL201510340512.7

11、吴伟斌,黄建忠,吴松刚,等;一种高产L-苯丙氨酸的优良菌株及其应用(授权),专利号:ZL201310752813.1

12、郑永标,黄建忠,林琳,等;一种利用古尼拟青霉生物转化茶咖啡因的方法(授权),专利号:ZL201310336267.3

13、郑永标,黄建忠,刘艳如,等;苯炔类化合物及其制备方法及在水稻病原菌防治上的应用(授权),专利号: ZL201210514877.3

14、郑永标,许小萍,黄建忠,等;一种具有抗菌活性的非蛋白质氨基酸及其制备方法(授权),专利号:ZL201610226061.9

15、王明兹,陈志红,黄建忠,等;一种竹材和竹制品专用防霉菌剂的制备及其应用(授权),专利号:ZL201210302047.4

16、黄祖新,陈由强,黄建忠,等;糖质作物清汁发酵生产乙醇的清洁生产工艺(授权),专利号:ZL200510076749.5

17、黄建忠,祁峰,舒正玉,等;无载体固定化米根霉脂肪酶及其制备方法和生产生物柴油的应用, CN104928279A(公开)

18、黄建忠,祁峰,张明亮,等;一种裂殖壶菌的选育方法及一种裂殖壶菌,CN105331571A(公开)

19、黄建忠,吴伟斌,郭小雷,等;一株生产L-羟脯氨酸的细菌及其应用,CN105238708A(公开)

20、黄建忠,祁峰,张明亮,等;一种强化圆红冬孢酵母产α-亚麻酸的方法,CN105368885A(公开)

21、黄建忠,柯崇榕,杨欣伟,等生产吡咯喹啉醌的细菌及其应用,CN106086052A(公开)

22、黄钦耿,黄建忠,蒋顺进,等;一种富硒地顶孢霉菌株及其应用,CN105969674A(公开)

23、黄钦耿,黄建忠,吴松刚,等;一种产特异性抗菌肽的酵母工程菌及其发酵应用,CN106754443A(公开)

24、祁峰, 张明亮,黄建忠,等;生产亚油酸和亚麻酸的圆红冬孢酵母及其制备方法,CN105950494A (公开)

25、黄钦耿,黄建忠,吴松刚,等;一种谷氨酸棒杆菌菌株及其在发酵生产L-色氨酸中的应用,CN106434478 A (公开)

26、柯崇榕,黄建忠,廖灿;等定向驯化选育高产吡咯喹啉醌的甲基营养菌, CN105624084A (公开)

27、祁峰,黄建忠,江贤章,等;基因工程化类球红细菌及其制备方法和法尼醇的生产方法,CN107119001A(公开)

28、张明亮,祁峰,黄建忠,等;利用裂殖壶菌生产二十二碳六烯酸的方法,CN105349588A(公开)

29、杨欣伟,黄建忠,陶勇,等;产D-苯乳酸的基因工程菌及其构建方法与应用,CN107446871A(公开)